Ψεκασμός ζεόλιθου σε σκόρδα - Νέα Βύσσα.

Ψεκασμός ζεόλιθου σε σκόρδα. Ν. Βύσσα, στις 23/04/2014.