Νανοδομημένοι Ζεόλιθοι Ιεραρχικής Δομής για Βιώσιμη Παραγωγή Βιοκαυσίμων Δεύτερης Γενιάς

Απόφαση χρηματοδότησης – υπαγωγής του έργου με ακρωνύμιο «HierZeo4Biofuel» και τίτλο «Νανοδομημένοι Ζεόλιθοι Ιεραρχικής Δομής για Βιώσιμη Παραγωγή Βιοκαυσίμων Δεύτερης Γενιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» - Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»
Κωδικός πρότασης: 4778Δικαιούχος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)