Ζεόλιθος-κτήμα-λαχανικά-Κύπρος.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στα λαχανικά στο κτήμα του Μ. Χρίστου. Κύπρος. 30/03/2014.