Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο Θερμοκήπιο του Σ Γιαγλή, Φέρες.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο Θερμοκήπιο του Σ. Γιαγλή, Φέρες 10/07/2014.