Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε κτήμα.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε κτήμα στη Ν. Χιλή Αλεξανδρούπολης στις 09/06/2014.