Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε θερμοκήπιο, Κέρκυρα.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε θερμοκήπιο του Α. Ζάγκα, Κέρκυρα 09/11/2013.