Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του ζεολίθου στην κατεργασία νερών και αποβλήτων.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πληρωμής Δαπάνης Έργου
Σχετ.: Εντολή Πληρωμής Δαπάνης Έργου 73207 / 26-06-2014

Έχοντας υπόψη

1. Τον ιδρυτικό νόμο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ν. 3341/14-6-25)

2. Την υπ. Αριθμ. ΚΑ 679/1996 (ΦΕΚ Β' 826/1996) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρ. 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν. 3848/2010

3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εγκρίθηκε με απόφαση της υπ' αριθμ. Συν.218/12-11-96

4. Την απόφαση ένταξης υπ. Αριθμ. 14891/2010 του έργου στην διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας

5. Την εντολή πληρωμής δαπάνης έργου με κωδικό 315449 και αρ. πρωτ. 73207 / 26-06-2014

Εγκρίνεται η πληρωμή δαπάνης ποσού 385,00 ευρώ, το οποίο θα βαρύνει την κατηγορία δαπανών ''Αναλώσιμα'' του έργου με κωδικό 85598 και τίτλο ''Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του ζεολίθου στην κατεργασία νερών και αποβλήτων'', ενταγμένο στο Πλαίσιο Χρηματοδότησης ''Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά''.

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου
Αντιπρύτανις

 
 
Ο ζεόλιθος στην Ελλάδα συνεχίζει όλο και πιο δυναμικά το έργο του, σε βαθμό που είναι καλό να ενημερωθεί και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα οφέλη του. Είχαμε κάνει μια ενημέρωση και σε προηγούμενο Υπουργό, αλλά οι αλλαγές είναι τόσο γρήγορες στην ελληνική πολιτική που θα πρέπει ο νέος...
Με εκατό κιλά ζεολίθου το στρέμμα μπορούμε να περάσουμε από 400 κιλά πατάτας σε 500 κιλά και αυτό...
Το γλοιοσπόριο ως ασθένεια εμφανίζεται στις περιοχές της Ιταλίας και της Ελλάδας που έχουν επαφή...
Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος ως καινοτομία της γεωργίας". ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός. Πέμπτη 7...