Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του ζεολίθου στην κατεργασία νερών και αποβλήτων.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πληρωμής Δαπάνης Έργου
Σχετ.: Εντολή Πληρωμής Δαπάνης Έργου 73207 / 26-06-2014

Έχοντας υπόψη

1. Τον ιδρυτικό νόμο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ν. 3341/14-6-25)

2. Την υπ. Αριθμ. ΚΑ 679/1996 (ΦΕΚ Β' 826/1996) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρ. 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν. 3848/2010

3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εγκρίθηκε με απόφαση της υπ' αριθμ. Συν.218/12-11-96

4. Την απόφαση ένταξης υπ. Αριθμ. 14891/2010 του έργου στην διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας

5. Την εντολή πληρωμής δαπάνης έργου με κωδικό 315449 και αρ. πρωτ. 73207 / 26-06-2014

Εγκρίνεται η πληρωμή δαπάνης ποσού 385,00 ευρώ, το οποίο θα βαρύνει την κατηγορία δαπανών ''Αναλώσιμα'' του έργου με κωδικό 85598 και τίτλο ''Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του ζεολίθου στην κατεργασία νερών και αποβλήτων'', ενταγμένο στο Πλαίσιο Χρηματοδότησης ''Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά''.

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου
Αντιπρύτανις

 
 
https://www.lygeros.org/articles.php?n=46536&l=gr
  Περιμέναμε τα αποτελέσματα της νέας σοδειάς του ζεόλαδου για την περίοδο 2019-2020 και...
Ο ζεόλιθος στην Ελλάδα συνεχίζει όλο και πιο δυναμικά το έργο του, σε βαθμό που είναι καλό να...