22/05/2017
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Θεωρούμε και εγκρίνουμε την μελέτη με τίτλο «Μελέτη συντήρησης δασικού δρόμου
προσπέλασης για την εκμετάλλευση λατομείου ζεόλιθου στην θέση ‘‘Κόκκαλο’’ Τ.Κ.
Πετρωτών», όπως αυτή συντάχθηκε από τον ιδιώτη μελετητή Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγο κ.
Πασβάντη Κωνσταντίνο για λογαριασμό της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε» και ελέγχθηκε από
τον κ. Κοσπαντσίδη Κων/νο, Δασολόγο του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, για συνολικό ύψος
προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (19.700,00 €).
Σκοπός της μελέτης είναι η συντήρηση δασικής οδού μήκους 3,270 χλμ, για τις ανάγκες
εκμετάλλευσης λατομείου ζεόλιθου στην περιοχή Τ.Κ. Πετρωτών Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε.
Έβρου, ώστε να είναι ασφαλής για όλα τα οχήματα που τον χρησιμοποιούν.
Ο δασικός δρόμος που πρόκειται να συντηρηθεί εξυπηρετεί τις ανάγκες εκμετάλλευσης
του λατομείου ζεόλιθου. Επιπλέον, η συντήρηση του δρόμου θα διευκολύνει την προσπέλαση
των κατοίκων της περιοχής καθώς ο δρόμος που διέρχεται από δασική έκταση συνεχίζει την
πορεία του και σε αγροτικές εκτάσεις. Παράλληλα, η ύπαρξη συντηρημένου δασικού οδικού
δικτύου συνεισφέρει στη διαχείριση και στην προστασία του δάσους από τον κίνδυνο πυρκαγιάς
και επιτυγχάνει καλύτερη επίβλεψη, αλλά και αστυνόμευση σε επιμέρους δασικές εργασίες,
Έγκριση Μελέτη συντήρησης δασ. δρόμου προσπέλασης λατομείου ζεόλιθου, ‘‘Κόκκαλο’’ Τ.Κ. Πετρωτών Σελίδα 3από 3
όπως αστυνόμευση του δασικού και θηραματικού πλούτου (λαθροϋλοτομία, έλεγχος
λαθροκυνηγών).
Η συντήρηση του δρόμου θα πραγματοποιηθεί με τη βελτίωση των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών και διαμόρφωση του καταστρώματος με χρήση διαμορφωτήρα γαιών ή
αναλόγου μηχανήματος. Συγκεκριμένα, η εργασία περιλαμβάνει απόξεση του καταστρώματος
του δρόμου σε μέσο βάθος 0,10 μ. με σκοπό τη διαμόρφωση επικλίσεων και την εξάλειψη των
λάκκων που έχουν δημιουργηθεί. Επιπλέον, σε τμήμα μήκους 900 μ., κατά σημεία και περίπου
500μ συνολικά, θα πραγματοποιηθεί χαλικόστρωση μέσου πάχους 10 εκ. ώστε να βελτιωθεί η
βατότητα του.
Το έργο θα εκτελεστεί από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε» με δικές της πιστώσεις και
κάτω από την συνεχή επίβλεψη του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, το οποίο και υποχρεούται να
ορίσει υπεύθυνο Δασολόγο ή Δασοπόνο για τον σκοπό αυτό.
Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου θα εφαρμοσθούν στις φάσεις
εργασιών που αναφέρονται.

Με εκατό κιλά ζεολίθου το στρέμμα μπορούμε να περάσουμε από 400 κιλά πατάτας σε 500 κιλά και αυτό το έχουμε δει σε αληθινά χωράφια και όχι μόνο σε εργαστήριο ή σε ειδικές συνθήκες. Ξέρουμε επίσης ότι ο ζεόλιθος μάς επιτρέπει να καταπολεμήσουμε τον νηματώδη σκώληκα. Έχει όμως και μια άλλη ιδιότητα...
Το γλοιοσπόριο ως ασθένεια εμφανίζεται στις περιοχές της Ιταλίας και της Ελλάδας που έχουν επαφή...
Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος ως καινοτομία της γεωργίας". ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός. Πέμπτη 7...