ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Θεωρούμε και εγκρίνουμε την μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου
έρευνας ύπαρξης Ζεόλιθου στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας του Νομού Έβρου 99,579 στρεμμάτων», όπως αυτή συντάχθηκε από τον ιδιώτη Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο κ. Πασβάντη Κωνσταντίνο, για λογαριασμό της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.» ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ελέγχθηκε από τον κ.Κοσπαντσίδη Κωνσταντίνο, Δασολόγο του Δασαρχείου Διδυμοτείχου για συνολικό ύψος προϋπολογισμού σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ και τετρακοσίων σαράντα λεπτών (47.440,00 €).
Σκοπός της μελέτης είναι η αποκατάσταση του εδάφους και του τοπίου των χώρων επέμβασης μετά από την έρευνα ύπαρξης ορυκτού ζεόλιθου στην περιοχή και συγκεκριμένα στη θέση «Κόκκαλο» Πετρωτών με την εγκατάσταση του δασικού είδους της Δρυός (Quercus conferta).
Έγκριση μελέτης αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου έρευνας Ζεόλιθου στη θέση «Κόκκαλο» Πετρωτών Σελίδα 2από 3
Με την εκτέλεση των προτεινόμενων φυτοκομικών εργασιών επιδιώκεται η αισθητική αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η κάλυψη του εδάφους, η προστασία του από την επιφανειακή διάβρωση και η ρύθμιση της υδατικής δίαιτας. Προτείνεται η εισαγωγή σε επιφάνεια αποκατάστασης 5,94 στρ. μέσω τεχνητής αναδάσωσης δενδρυλλίων δρυός.
Ειδικότερα, προτείνεται:
  Πλήρωση νησίδων (λάκκων) με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών
  Διάνοιξη λάκκων φύτευσης 0,3εκ. Χ 0,3 εκ.
  Φύτευση συνολικού αριθμού 1.980 ατόμων δρυός
  Σχηματισμός λεκανών άρδευσης
  Άρδευση των φυτών
  Λίπανση των φυτών
Η αποκατάσταση της περιοχής, πέρα από τις παραπάνω εργασίες, θα περιλαμβάνει και τη συντήρηση, δηλαδή το πότισμα και τη λίπανση των δενδρυλλίων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά την εγκατάσταση.
Τα έργα θα εκτελεστούν από την «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.» ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δικές της πιστώσεις και κάτω από την συνεχή επίβλεψη του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, το οποίο και υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο Δασολόγο για τον σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση αποτυχίας της τεχνητής αναδάσωσης (κατά θέσεις ή σε μεγαλύτερη έκταση), η εν λόγω εταιρεία θα αναλάβει την διενέργεια εκ νέου φύτευσης.
Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου θα εφαρμοσθούν στις φάσεις εργασιών που αναφέρονται.-
Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου κ.α.α.

 
 
 
Ετικέτες ανάρτησης: Ζεόλιθος & περιβάλλον  
 
Το γλοιοσπόριο ως ασθένεια εμφανίζεται στις περιοχές της Ιταλίας και της Ελλάδας που έχουν επαφή με το Ιόνιο Πέλαγος. Προκαλεί στα φύλλα μεταχρωματισμό και φυλλόπτωση. Αυτός ο μύκητας εξαπλώνεται στην ανθοφορία και στους αναπτυσσόμενους καρπούς μέσω ποδίσκου. Η επίπτωση όσο αφορά στο ελαιόλαδο...
Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος ως καινοτομία της γεωργίας". ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός. Πέμπτη 7...
Ο ζεόλιθος στο νέο μεταβατικό οδηγό σπουδών των ΔΙΕΚ στην ειδικότητα Στέλεχος Διατροφής και...